NaStyku.pl

Inspektor ds. technicznych poszukiwany

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.
Inspektor ds. technicznych
Inspektor ds. technicznych

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami odbiorców do sieci wod.-kan. (wydawanie informacji, wydawanie warunków, uzgodnień projektów i zezwoleń),
 • organizowanie i nadzorowanie prac inwestycyjnych, współpraca z projektantami, kosztorysantami, wykonawcami, rozliczanie inwestycji,
 • obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę, zgłaszania robót niewymagających pozwolenia na budowę, uzyskiwania zgody na wejście na teren innego właściciela,
 • uzgadnianie projektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej,
 • uczestnictwo w komisjach odbiorowych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, ankiet i zestawień w oparciu o dane z własnych analiz oraz pozyskanych z poszczególnych działów dla potrzeb organów statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach skierowanych do Działu Technicznego,
 • współpraca z Działem Obsługi Klienta w zakresie kontroli wykonywanych przyłączy wod.-kan. I zawieranych umów

Wymagania:

 1. wykształcenie - minimum średnie budowlane lub techniczne,
 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności:
  • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • ustawy prawo budowlane,
  • ustawy o ochronie danych osobowych.
   a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 3. znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),
 4. znajomość programu autoCAD,
 5. umiejętność czytania map  sytuacyjno-wysokościowych / projektów budowlanych,
 6. umiejętność sporządzania i sprawdzania kosztorysów,
 7. umiejętność redagowania pism,
 8. dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 9. precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 10. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
 11. umiejętność kreatywnego myślenia,
 12. dokładność, punktualność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność,
 13. wysoka kultura osobista.
 14. mile widziane:
  • posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.-kan.
  • prawo jazdy kat. B
  • doświadczenie w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku.

Informacja o warunkach pracy:

 • praca wykonywana w siedzibie PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Boh. Getta 1A oraz na terenie działalności przedsiębiorstwa,
 • praca w podstawowym systemie pracy w godz. od 700  do 1500,
 • praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Biurze Obsługi Klienta do dnia 30.09.2020 r.:

 • życiorysu (CV)
 • listu motywacyjnego
 • ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Technicznych.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA POTRZEBY REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, (dalej: „Spółka”) dane kontaktowe: telefon 756456860, adres e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl .
2.  W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Patrzałek z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwik.zgorzelec.pl.
3.  Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
a) rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych.  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust.1 lit a RODO)
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane będą przechowywane  do sześciu miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy poczta@pwik.zgorzelec.pl.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

MPGK Zgorzelec

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Życie
piątek, 25 września 2020, 10:15
Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgorzelec nr 180/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmienione zostały zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których jednak powstają odpady komunalne.

Zobacz również