NaStyku.pl

PWiK „Nysa”: Inspektor ds. technicznych poszukiwany

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. technicznych. Dokumenty można składać do 23 listopada.
PWiK "Nysa" Zgorzelec: poszukujemy Inspektora ds. technicznych
PWiK "Nysa" Zgorzelec: poszukujemy Inspektora ds. technicznych

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami odbiorców do sieci wod.-kan. (wydawanie informacji, wydawanie warunków, uzgodnień projektów i zezwoleń),
 • uzgadnianie projektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej,
 • uczestnictwo w komisjach odbiorowych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, ankiet i zestawień w oparciu o dane z własnych analiz oraz pozyskanych z poszczególnych działów dla potrzeb organów statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach skierowanych do Działu Technicznego,
 • współpraca z Działem Obsługi Klienta w zakresie kontroli wykonywanych przyłączy wod.-kan. I zawieranych umów

Wymagania:

 1. wykształcenie - minimum średnie budowlane lub techniczne,
 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności:
  - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  - ustawy prawo budowlane,
  - ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,
 3. znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),
 4. znajomość programu autoCAD,
 5. umiejętność czytania map  sytuacyjno-wysokościowych / projektów budowlanych,
 6. umiejętność redagowania pism,
 7. dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 8. precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 9. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
 10. umiejętność kreatywnego myślenia,
 11. dokładność, punktualność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność,
 12. wysoka kultura osobista.
 13. mile widziane:
  - prawo jazdy kat. B
  - doświadczenie w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku.

Informacja o warunkach pracy:

 • praca wykonywana w siedzibie PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Boh. Getta 1A oraz na terenie działalności przedsiębiorstwa,
 • praca w podstawowym systemie pracy w godz. od 700  do 1500,
 • praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Biurze Obsługi Klienta do dnia 23.11.2020 r.:

 • życiorysu (CV)
 • listu motywacyjnego
 • ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor ds. Technicznych.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA POTRZEBY REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, (dalej: „Spółka”) dane kontaktowe: telefon 756456860, adres e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl .
 2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Patrzałek z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwik.zgorzelec.pl.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
  a) rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych.  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust.1 lit a RODO)
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane będą przechowywane  do sześciu miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy poczta@pwik.zgorzelec.pl.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Warto przeczytać

Zobacz również