NaStyku.pl

Dofinansowanie zakupu podręczników

Do 3 października można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.
Dofinansowanie do zakupu podręczników
Dofinansowanie do zakupu podręczników

Burmistrz Miasta Zgorzelec zgodnie z przyjętym dnia 17 września 2018 r. przez Radę Ministrów Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"  informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub do kształcenia w zawodach, obejmuje uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019  do klasy:

- III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia

- I i II  branżowej szkoły I stopnia,

- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Ponadto w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy  III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),
 • klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
  dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych o których mowa  w art.3 pkt. 24 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Termin składania wniosków upływa w dniu 3 października 2018 r.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.

Kto może złożyć wniosek?

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma zwrot środków do wysokości wydatków poniesionych na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych, jednak nie większy niż wymienione niżej kwoty:

 • do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 • do kwoty 225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia,   liceum ogólnokształcącego, technikum  lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 • do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia.

 • do kwoty 445 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz dowody zakupu podręczników, ponieważ pomoc materialna w ramach programu stanowi refundację poniesionych wydatków.

Za co można otrzymać zwrot?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc finansowa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników oraz (w niektórych przypadkach) materiałów edukacyjnych. Według definicji znajdujących się w ustawie o systemie oświaty pod pojęciem podręcznika należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, natomiast pod pojęciem materiału edukacyjnego - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną. Oznacza to, że dofinansowaniem nie są objęte materiały ćwiczeniowe, atlasy, słowniki itp. ani pozostałe pomoce, takie jak np. plecaki, zeszyty, artykuły piśmiennicze itp. Należy zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie.

Dowody zakupu

W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do wniosku należy przedłożyć dowody zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna". W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu jest zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu (np. szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Zasady zwrotu środków

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można będzie uzyskać w szkole, do której uczeń uczęszcza. W przypadku uczniów publicznych szkół podstawowych zwrot kosztów zakupu podręczników zostanie dokonany za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza dziecko, odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku.
W przypadku uczniów pozostałych szkół z terenu miasta (szkół niepublicznych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i SOSW) wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu Miasta Zgorzelec odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku. Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Gdzie można pobrać wniosek?

Wnioski wraz z instrukcją wypełniania pobrać można klikając w linki zamieszczone poniżej, a w formie papierowej w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 (II p. pok. 211 - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych).

WNIOSEK do pobrania jest także tutaj. 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w szkole, do której uczeń uczęszcza oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec (tel. 75 77 59 942).

 

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Prokuratura Okręgowa w Jelenij Górze

Przemycał narkotyki z Holandii

Życie
czwartek, 23 maja 2019, 19:26
Narkotyki o czarnorynkowej wartości około pół miliona złotych nie trafią na polski rynek. W areszcie osadzono Michała J., który przywiózł z Holandii blisko 10 kg ziela konopi innych niż włókniste, prawie 100 g żywicy konopi i ponad 50 g kokainy.
Zdjęcie poglądowe placu zabaw z urządzeniami sprawnościowymi

Otwarta Strefa Aktywności w Sulikowie

Życie
czwartek, 23 maja 2019, 13:09
Jeszcze w tym roku przy istniejącym placu zabaw w Sulikowie zostanie wybudowana "Otwarta Strefa Aktywności". Gmina Sulików pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 50 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zobacz również

Policja
Życie
środa, 22 maja 2019, 09:47

Pościg za kierowcą VW

Uciekał przed policją, brawurową jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników...